Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu swiatdziecka-abc24.pl/

Administratorem danych jest firma EVA INVESTMENTS SP. Z O.O. 58-105 Świdnica ul. Siemońska 2 NIP: 6252455393 REGON 362974138 KRS 0000585969, e-mail swiatdziecka.abc24@gmail.com  telefon: 661718857, dalej jako Administrator.

 1. Baza danych została stworzona w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie swiatdziecka-abc24.pl/

 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług, możliwy jest po uzyskaniu zgody Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

 4. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

 5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym, formularzu kontaktowym lub w e-mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.

 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO

 7. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i obsługa usług świadczonych przez Administratora, marketing usług własnych w tym analiza statystyczna składanych zamówień.

 8. Aby osiągnąć cele wskazane w punkcie 7. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, przy pomocy których Administrator świadczy usługi związane z realizacją zamówień, przesyłką oraz obsługą płatności.

 9. Klient ma prawo wglądu, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie po zgłoszeniu Administratorowi, który podejmuje na życzenie Klienta odpowiednie działania.

 10. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym terminie oraz prawo do żądania ograniczenia zakresu przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

 11. Administrator wykorzystuje dane do profilowania marketingu własnych usług i produktów za pomocą narzędzi Google Analytics, Google Adwords, Facebook, Ceneo, Allegro, Facebook Pixel oraz Prestashop.

 12. Profilowanie nie wywołuje skutków prawnych wobec osób, których dane dotyczą, oraz nie wypływają w podobny istotny sposób na te osoby,

 13. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania należy skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej.

 14. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.

 15. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 16. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.

 17. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 18. Dane osobowe powierzone w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora przechowywane będą na okres konieczny do realizacji usługi, a po tym czasie na okres przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora oraz na okres przewidziany przez szczególne przepisy prawa. (Na przykład: przepisy o rachunkowości).

 19. Po odwołaniu zgody na przetwarzanie danych, Administrator przechowuje dane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

 20. Klient posiadający konto na stronie swiatdziecka-abc24.pl/ posiada możliwość dokonywania zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez zakładkę “Zarządzanie Prywatnością”.

 21. Klient nie posiadający konta na stronie swiatdziecka-abc24.pl/ może dokonywać zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych po założeniu konta przez zakładkę “Zarządzanie Prywatnością” lub poprzez złożenie odpowiednich dyspozycji Administratorowi.


Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Shopping Cart